Det sjælelige bad – Namaz(Salah, Salaat)

Bismi Allahi alrrahmani alrraheem

Jeg vågner og takker Allah swt for en ny dag og for en ny chance for at gøre livet bedre. Jeg er træt… Går i bad og efterfølgende laver frisk wudu(islamisk renselse inden bøn). Jeg tildækker mig og lægger bedetæppet ud med retning mod Kabbah (sydøst her fra europa). Jeg går i mit indre og går i kontakt med min skaber og tilbeder alene Ham.

Verden i dag er begyndt at stille mange spørgsmål ved stort set alt. Al form for adfærd, al form psyke og mm. I en verden med så mange spørgsmål ses det naturligt, at man begynder at stille spørgsmål ved ens religiøse obligatoriske enheder. Man søger at finde svar den hurtige vej rundt fordi man har travlt i al almindelighed. I nogen tilfælde farer man vild i sin søgen og ender i en blindgyde eller på forkert vej og andre gange går man lige korrekt hvortil man måske ikke havde forventet. Nogle erkender, at der ikke er spørgsmål at stille ved de obligatoriske enheder.

Denne artikel vil kort fortælle lidt omkring vigtigheden for hvorfor man bør gå i bøn for sin Skaber.

Mødet med sin Skaber:

De 5 daglige bønner er obligatorisk for alle muslimer. Der er et hav af gode grunde for hvorfor man skal udføre sin namaz. Det vil ikke være muligt med få ord at få fortalt hvor meget godt man får for hver bøn, men med bare få ord kan få ens indre nafis/ego til at gå i bøn. Meget kort giver jeg 11 eksempler, som følger.

•1. Det er farz, obligatorisk for alle muslimer.

Farz betyder obligatorisk. Obligatorisk kan således forstås at der ikke er noget at sætte spørgsmål ved, og at det er lovpligtigt.

Allah swt siger i Quran, Surat adh-Dhariyat, 51:56:

“Jeg har kun skabt Jinn og mennesket for at de skal tilbede mig.”

En anden Ayah fra Quran Sura Tá-há, ayah 14, hvor direkte ordre til namaz(salah) er givet er som følger:

“Visselig, er jeg Allah. Der er ingen Gud foruden Jeg: Så tjen du Mig(alene), og etabler regulært bøn for Min ihukommelse”.

Som muslim har vi fået den letteste og bedste måde at tilbede Allah swt på via 5 daglige Namaz.

Let fordi vi ikke selv behøves at lede efter hvorledes vi bedst kan tilbede Allah swt. Det er allerede fastlagt.

•2. Der vil blive gjort op for (dømt for) ens namaz på Dommedagen

Adskillige steder i Quran og også i mange hadith bliver vi fortalt vigtigheden af namaz.

Et vers i Quran Sura Maryam, ayat 59-60, er som følger:

Allah (SWT) siger

“Så, er det lykkedes de efterkommere, som har opgivet As-Salât (namaz) og har fulgt listen, de vil blive smidt i helvede. Undtagen dem som angrer og tror (på at Allah SWT som den eneste gud og Hans Profet Muhammad SAW), og arbejder retfærdigt. Disse vil komme i Paradis og de vil ikke være forkerte.

Her ser vi hvilket sted der er bestemt for dem der undlader at gå I bøn for sin Skaber, og at Allah SWT er barmhjertig og giver os stadig chance for at angre og blive frelst, Alhamdulillah.

Et andet eksempel er taget fra hadith [al-Tabarani. Al-Albani, Sahih al-Jami, vol.1, side. 503.] og er som følger:

‘Abdullah ibn Qart (ra) fortæller at Profeten (SAW) har sagt:

“Den første gerning som Allah ’s slave vil blive dømt for på dommedagen vil være salah(namaz). Hvis denne gerning er god, vil resten af gerningerne være gode. Og hvis denne gerning er negativ, vil resten af hans gerninger være onde.”

•3.Den direkte individuelle kommunikation med Allah swt

I hver Rakaat læses Surah Fatiha hvor igennem du går i direkte kommunikation med Allah swt.

Hermed oversættelse af Surah Fatiha:

Fatiha – Åbningen – Quran Surah 1
“I Allah den Allernådigste, den Allerbarmhjertigstes navn” [Surah 1:1]
“Al lovprisning (og taknemlighed) tilhører Allah, alle verdenernes Gud” [Surah 1:2]
“Den Barmhjertige (Rahmaan) og den Nådefulde (Raheem)” [Surah 1:3]
“Kongen på dommens dag.” [Surah1:4]
“Dig alene tjener(tilbeder) vi og Dig alene anråber vi om hjælp.” [Surah 1:5]
“Hvis os den rette vej” [Surah 1:6]
“Vejen for dem Du har skænket Din nåde – ikke vejen for dem, der har påkaldt Din vrede eller som er faret vild” [Surah 1:7]
“Ameen”

•4. Renselse af både krop og sjæl

Renselse af kroppen i den omfang, at vi dagligt 5 gange inden vi går i bøn, vasker os og laver wudu.
Sjæleligt kan det føles af ethvert menneske der går i bøn en tilfredshed og balance samt sindsro, Alhamdulillah.

Følgende Hadith fra Sahih Al Bukhari Volume 1, Bog 10, Hadith nr. 506:

Fortalt Abu Huraira (ra): Jeg har hørt Allah SWT’s Profet SAW sige, “Hvis der var en flod ved jeres dør, og I badede i det 5 gange dagligt, ville I så have noget skidt tilbage på jer?” De svarede “Intet spor af skidt vil være tilbage” Profeten SAW tilføjede “Det er eksempel på de 5 daglige bønner med hvilket Allah SWT visker væk(renser) dårlige/onde gerninger.”

•5. Mindre synder bliver slettet/renset væk

Læs følgende Hadith (Sahih Muslim Book 2, Number 0448) – Fortalt af Abu Hurairah (ra):

Profeten SAW har sagt: De 5 bønner og perioden mellem en fredagsbøn til den anden fredagsbøn er en udsoning (for synder der er samlet i mellem disse 2 intervaller), hvis der ikke er begået nogen større synder.

•6. Det vil stoppe den troende fra at gøre forkert.

•7. Hver bøn giver rigtig meget Rehmat.

Eksempelvis kan gives fra hadith [Al-Bukhari og Muslim].

Fortalt af Abu Musa (ra): Allah SWT’s Profet SAW har sagt: “Ham der observerer

Al-Barden (foreksempel Fajr og Asr Bønnen), vil komme i Paradis.”

•8. Bøn er et kald for hjælp (gennem Fatiha)

Se oversættelse – for yderligere forståelse læs evt. Tafsiir af Surah Fatiha.

9. Bøn er et kald for viden så man guides til den rette vej (gennem Fatiha)

Se oversættelse under punkt 2.

•10. Bøn er beskyttelse mod Shaytan.

•11. Bøn er ihukommelse af Allah

Hertil kan refereres til samme Ayah, som også er brugt i punkt 1 fra Quran Sura Tá-há ayah 14:

“Visselig, er jeg Allah. Der er ingen Gud foruden Jeg: Så tjen du Mig(alene), og etabler regulært bøn for Min ihukommelse”.

Der kan skrives adskillige bøger om forskellige grunde for hvorfor man bør gå i bøn, både for de gode gerninger man opnår ved at gå i bøn og for de dårlige man opnår ved at undlade at gå i bøn. I starten da jeg begyndte at gå i bøn, havde jeg det rigtig svært. Mit indre havde altid en god undskyldning for at komme udenom eller forskyde namaz, så de blev qada/kaza. En dag begyndte jeg at gøre det let for mig selv, fordi jeg havde forstået at deen er let og ikke svær, som Allah swt selv siger i Quran, Surah Qamar (54:17):

“Og vi har visselig gjort Koranen let og forstå og huske: er der nogen der således vil have vejledning?”.

Hele deen er forklaret i Quran for at gøre det let for os selv. Hvis man mangler uddybende forklaring af det skrevne ord, kan man søge svar i tafsiir(fortolkning) og/eller hadith.

Min egen erfaring med bøn er en glæde og ro i mit indre samt den automatiske klokke jeg har fået i mit indre, der giver mig besked når tid er til namaz. Muligt fordi ens indre bliver afhængig af den Nuur man får når man går i bøn. Namaz er blevet en naturlig del af min hverdag, Alhamdulillah.

Hertil slut vil jeg fortælle kort omkring hvorledes englene tiltaler personen, der undlader sin bøn for hver af de 5 namaz, så der er lidt at tænke over – reference er ukendt:

1. Fajr (morgenbøn): “O the great sinner” = Den store synder

2. Dhurh (tidlig eftermiddag): “O Deprived one” = som lider afsavn; dårligt stillet; underprivilegeret; nødlidende

3. Asr (sen eftermiddag): “O rebel” = Oprørsk

4. Maghrib (ved solnedgang): “O ungrateful one” = Den utaknemmelige

5. Isha(aftenbøn): “O Loser” = Taberen

Hvis du er nybegynder og interesseret i at lære at læse denne herlige bøn så se Bøn